Đầu tư phát triển ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001- 2012: Thực trạng và kiến nghị

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 63-67
Tóm tắt: Dựa trên việc phân tích số liệu thống kê, bài báo chỉ rõ các hạn chế trong đầu tư và phát triển kinh tế tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001-2012 và đề xuất một số giải pháp cho giai đoạn từ nay đến năm 2020.
Từ khóa: Đầu tư phát triển, Phú Thọ
Tra cứu bài báo