Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới các huyện phía Tây thành phố Hà Nội

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 36-45
Tóm tắt: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện để triển khai thực hiện các hoạt động của đề án xây dựng nông thôn mới các địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy các địa phương đã đạt được kết quả quan trọng, huy động nguồn lực từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, kết quả huy động còn hạn chế về số lượng, đặc biệt là nguồn kinh phí đầu tư của xã, huyện. Giải quyết cơ chế, thủ tục để tăng nguồn thu cho địa phương đặc biệt là nguồn thu từ đất; cần thiết phải rà soát đề án xây dựng nông thôn mới, điều chính cho phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua nhằm huy động tối đa sức đóng góp và sự tham gia của toàn xã hội là những giải pháp các địa phương cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.
Từ khóa: Nông thôn mới, nguồn lực, đầu tư
Tra cứu bài báo