Kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất trong nước và một số nước trong khu vực sau khủng hoảng tài chính

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 132-138
Tóm tắt: Với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng tài chính thì đối tượng này thường phải gánh chịu những hậu quả nặng nề và thời gian phục hồi sẽ tương đối dài. Mặc dù vậy, vẫn có những doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả ngay sau khủng hoảng tài chính mà một trong những nguyên nhân cơ bản là do biết tận dụng những cơ hội từ khủng hoảng để điều chỉnh chiến lược quản trị các nguồn lực cũng như cách thức tiếp cận thị trường. Từ nghiên cứu các trường hợp doanh nghiệp sản xuất điển hình trong nước và một số nước trong khu vực đã thành công về nâng cao hiệu quả hoạt động sau khủng hoảng tài chính, bài viết sẽ khái quát những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa tham khảo với các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Khủng hoảng tài chính, doanh nghiệp sản xuất, hiệu quả
Tra cứu bài báo