Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và khuyến nghị cho Việt Nam

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 125-131
Tóm tắt: Cơ cấu lại nền kinh tế là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, trong đó tập trung tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước, hệ thống ngân hàng và các tổ chức hành chính công. Phần lớn các giải pháp đó đều đặt trọng tâm về việc điều chỉnh các chính sách vĩ mô, vi mô, sửa đổi điều luật hợp lý, đưa ra các biện pháp hành chính trong quản lý nền kinh tế, tái cấu trúc nợ, tái cấu trúc hệ thống, tìm giải pháp kinh doanh phù hợp… Tuy nhiên, có rất ít giải pháp chuẩn và phù hợp trong vấn đề tái cấu trúc hệ thống quản lý cho một tổ chức đang phải đối mặt với nhiều vấn đề quản trị khi nền kinh tế đang suy giảm. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA – Service Oriented Architecture) sẽ tác động phần nào trong quá trình đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức, bao gồm cả tổ chức công và doanh nghiệp, đặc biệt đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước.
Từ khóa: Tái cấu trúc, quản lý tổ chức công, kinh tế thị trường hiện đại, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, SOA, giải pháp ứng dụng CNTT
Tra cứu bài báo