Mối quan hệ giữa thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội gắn với phát triển kinh tế ở Việt Nam

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 10-15
Tóm tắt: Phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Để thúc đẩy xã hội phát triển, thì phát triển kinh tế phải tạo điều kiện thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội hội; ngược lại, tiến bộ và công bằng xã hội tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Bài viết này do đó đi vào phân tích thực trạng việc làm, chất lượng cuộc sống và khả năng chủ động về an sinh của người dân Việt Nam dưới tác động của quá trình phát triển kinh tế, từ đó đưa ra những trao đổi nhằm thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam những năm tiếp theo.
Từ khóa: Việc làm, chất lượng cuộc sống, chủ động an sinh, chính sách
Tra cứu bài báo