Một số kiến nghị nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn Hải Phòng

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 31-35
Tóm tắt: Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (DNN&SN) có vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh thành phố trong cả nước. Mặc dù Chính phủ đã ban hanh nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nhưng trong thực tế khu vực doanh nghiệp này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Dựa trên kết quả khảo sát thực địa và các tài liệu, văn bản về DNN&SN, bài viết phân tích và đánh giá thực trạng các DNN&SN, những thuận lợi và khó khăn, cũng như những đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng. Từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp và các DNN&SN nhằm đẩy mạnh phát triển DNN&SN trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phát triển kinh tế-xã hội, Thành phố khởi nghiệp
Tra cứu bài báo