Một số vấn đề tác động đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 2-9
Tóm tắt: Nông nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Không chỉ bảo đảm an ninh lương thực, tạo ra hàng triệu việc làm, nông nghiệp còn là một trụ quan trọng của nền kinh tế trong những thời điểm bất ổn và khủng hoảng. Nhận thức được vai trò này, hàng loạt những chính sách cụ thể hóa chủ trương công nghiệp hoá hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn đã được ban hành nhằm tạo đà cho khu vực nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn – nông nghiệp thương mại hàng hóa. Bài viết đánh giá những nhân tố, đặc biệt là các chính sách, tác động đến sự phát triển nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, chỉ ra những kết quả đạt được và những vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị để giải quyết các vấn đề đó.
Từ khóa: Nông nghiệp, tăng trưởng theo đầu vào, tín dụng nông thôn, khuyến công, đào tạo nghề nông thôn
Tra cứu bài báo