Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên ở các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 115-124
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, dựa trên việc khảo sát 310 nhân viên hiện đang làm việc trong các khách sạn cao cấp (các khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 và 5 sao) ở thành phố Nha Trang để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của họ. Mô hình đề xuất gồm 8 thành phần dựa trên thang đo AJDI đã được điều chỉnh từ thang đo JDI cho phù hợp với điều kiện Việt Nam và có bổ sung thêm yếu tố “năng lực bản thân” và “thương hiệu”. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy có năm thành phần có ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức: mối quan hệ với cấp trên; cơ hội đào tạo; mối quan hệ đồng nghiệp; chính sách phúc lợi; thương hiệu. Trong đó, mối quan hệ với cấp trên là yếu tố ảnh hưởng then chốt đến lòng trung thành của nhân viên.
Từ khóa: Khách sạn cao cấp, Nha Trang, nhân viên, lòng trung thành
Tra cứu bài báo