Nhóm tham khảo ảnh hưởng tới hành vi mua cà phê hòa tan của người tiêu dùng Việt Nam

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 99-105
Tóm tắt: Dựa trên các dữ liệu thu thập được bằng việc khảo sát với mẫu điều tra có tính đại diện cao gồm 900 phần tử tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nghệ An, trên nền tảng các mô hình lý thuyết về ảnh hưởng của nhóm tham khảo tới quyết định lựa chọn sản phẩm và thương hiệu của người tiêu dùng, tác giả đã phân tích ảnh hưởng của nhóm tham khảo tới người tiêu dùng thông qua các nhân tố nhân khẩu học. Cụ thể là có ba loại ảnh hưởng của nhóm tham khảo được kiểm tra tại nghiên cứu này (ảnh hưởng về tính thông tin, ảnh hưởng về tính thiết thực và ảnh hưởng về tính thể hiện giá trị). Qua đó, các nhà làm marketing có thể có căn cứ vững chắc hơn trong việc xây dựng các chính sách marketingcũng như hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả tại thị trường này.
Từ khóa: Nhóm tham khảo, người tiêu dùng, hành vi mua, cà phê hòa tan
Tra cứu bài báo