Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 54-62
Tóm tắt: Quá trình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN) trong 10 năm qua tại tỉnh Hưng Yên đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh: kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Tuy nhiên, sự phát triển của các KCN đã làm giảm diện tích đất trồng lúa, ảnh hưởng đến an ninh lương thực; thay đổi kết cấu cơ sở hạ tầng; còn gây ô nhiễm môi trường; hiệu quả sử dụng đất và hoạt động thu hút dự án đầu tư chưa cao…; đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu. Bài viết này đánh giá tình hình phát triển các KCN, các tác động tích cực, tiêu cực đến kinh tế - xã hội và một số đề xuất nhằm phát triển các KCN ở tỉnh Hưng Yên theo hướng bền vững.
Từ khóa: Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, Khu công nghiệp, Nông dân, Nông nghiệp, Nông thôn
Tra cứu bài báo