Phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 68-73
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển KCN trên các khía cạnh như số lượng, quy mô, tỷ lệ diện tích cho thuê, và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng bộc lộ nhiều hạn chế về năng lực và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đã đầu tư vào KCN, hiệu quả kinh tế - xã hội tạo ra từ các KCN còn thấp, chưa tương xứng với mức độ đầu tư nguồn lực. Từ đó, bài viết đã đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển các KCN theo hướng bền vững ở Thái Nguyên trong thời gian tới.
Từ khóa: Khu công nghiệp, công nghiệp hóa, Thái Nguyên
Tra cứu bài báo