Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong bối cảnh mới

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 16-24
Tóm tắt: Bài viết phân tích nền kinh tế Việt Nam qua hai giai đoạn - giai đoạn phát triển theo chiều rộng, lấy số lượng FDI làm trọng (giai đoạn 1987-2010) và giai đoạn phát triển theo chiều sâu, quan tâm nhiều hơn đến chất lượng FDI (giai đoạn sau 2010, tầm nhìn đến 2020). Tác giả tổng hợp và đánh giá về các thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong bối cảnh mới, từ đó đưa ra những quan điểm chủ đạo trong định hướng thu hút FDI trong những năm tới.
Từ khóa: Bối cảnh mới của FDI; FDI Việt Nam 2020; Thu hút FDI vào Việt Nam
Tra cứu bài báo