Thực trạng phân loại chi phí trong kế toán quản trị tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 82-90
Tóm tắt: Các doanh nghiệp viễn thông di động có những đặc điểm riêng biệt về công nghệ, trình độ sản xuất, trình độ quản lý. Các đặc điểm này ảnh hưởng và chi phối nhiều đến công tác kế toán quản trị và giá thành sản phẩm. Do đó, trong thời gian qua, các doanh nghiệp này còn rất lúng túng và nhiều bất cập. Bài viết này giới thiệu cơ sở lý luận về phân loại chi phí trong kế toán quản trị, khảo sát thực trạng phân loại chi phí tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam để trên cơ sở đó đưa ra một vài giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp này.
Từ khóa: Kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, viễn thông
Tra cứu bài báo