Thực trạng và giải pháp hoàn thiện mô hình giám sát tài chính tại Việt Nam

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 25-30
Tóm tắt: Bài viết đưa ra cái nhìn tổng quan về hệ thống giám sát tài chính (GSTC) tại Việt Nam, chỉ ra những bất cập mà mô hình giám sát tài chính (MHGSTC) hiện nay chưa giải quyết được trước sự phát triển nhanh chóng và ngày một đa dạng của thị trường tài chính. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện MHGSTC Việt Nam theo định hướng tiến đến áp dụng MHGSTC hợp nhất.
Từ khóa: Giám sát tài chính, giám sát hợp nhất
Tra cứu bài báo