Xây dựng hình ảnh thương hiệu đại học: Gợi ý từ các nghiên cứu quốc tế

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 74-81
Tóm tắt: Xây dựng và phát triển thương hiệu là một trong những vấn đề đã và đang được sự quan tâm hàng đầu của các trường đại học thuộc các nền giáo dục phát triển, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đào tạo đang gia tăng nhanh chóng, làn sóng đại học tư nhân và nước ngoài đang nở rộ ở Việt Nam. Thương hiệu mạnh không chỉ phản ánh chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo, mà còn mang lại cho tổ chức giáo dục một hình ảnh đẹp, tạo dựng niềm tin cho người học, cho xã hội. Vấn đề đặt ra là xây dựng thương hiệu cho giáo dục phải bắt đầu từ đâu và như thế nào? Bài viết phân tích các kết quả nghiên cứu quốc tế đã được công bố về marketing và xây dựng thương hiệu đại học, trên cơ sở đó đặt ra các vấn đề cần cân nhắc về hình ảnh thương hiệu đại học đối với các nhà quản trị giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời gợi mở các hướng nghiên cứu trên các chủ đề có liên quan.
Từ khóa: Marketing giáo dục, thương hiệu đại học, giáo dục đại học, truyền thông
Tra cứu bài báo