Yêu cầu mới đối với hệ thống thông tin kế toán tại các bệnh viện công

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 91-98
Tóm tắt: Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đã và̀ đang có những tác động mạnh mẽ đến hệ thống thông tin kế toán tại các bệnh viện công. Mục đích của nghiên cứu này là nhận diện các yêu cầu mới về nội dung thông tin cũng như phương thức xử lý thông tin đối với hệ thống thông tin kế toán nhằm thích ứng với những tác động của cơ chế tự chủ tài chính. Sau khi thực hiện nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng được sử dụng thông qua việc khảo sát 238 cán bộ quản lý các cấp tại bệnh viện công. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống thông tin kế toán tại các bệnh viện công cần cung cấp nhiều nội dung mới và phải ứng dụng công nghệ thông tin theo định hướng Giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện.
Từ khóa: Tự chủ tài chính, kế toán, thông tin, bệnh viện công
Tra cứu bài báo