Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên: Nghiên cứu tình huống tại Đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, số 204 tháng 06 năm 2014, tr. 79-86
Tóm tắt: Thực tế cho thấy, kỹ năng mềm của sinh viên Việt Nam hiện nay nói chung, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân còn thiếu và yếu. Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên, các trường đại học và cao đẳng đã có những giải pháp nhất định cho kỹ năng này. Tuy nhiên cách thức tổ chức thực hiện thực sự chưa hiệu quả. Đa số sinh viên vẫn phải tự nâng cao kỹ năng mềm cho bản thân mà thiếu một sự định hướng, quan tâm rõ ràng từ các nhà trường. Một hệ giải pháp đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường, từ hoạt động quản lý đào tạo, hoạt động của giảng viên, hoạt động của sinh viên, hoạt động của các Đoàn, Hội… cần được đặt ra và giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.
Từ khóa: Đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng mềm, nhận thức về kỹ năng mềm
Tra cứu bài báo