Cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ công chức hành chính của Việt Nam

KT&PT, số 204 tháng 06 năm 2014, tr. 73-78
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện đánh giá lại chính sách tiền lương cho đội ngũ công chức hành chính của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, và làm rõ những tồn tại về bản chất của chính sách này. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số quan điểm và các giải pháp với hy vọng rằng sẽ là những bước đột phá trong việc cải cách chính sách tiền lương của đội ngũ công chức. Từ những định hướng này, sẽ mở ra những hướng nghiên cứu tiếp để có thể cụ thể hóa thành những chính sách đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả.
Từ khóa: Chính sách tiền lương, công chức hành chính, vị trí việc làm, chính sách đổi mới
Tra cứu bài báo