Mục tiêu chính sách tiền tệ đến năm 2015

KT&PT, số 204 tháng 06 năm 2014, tr. 28-35
Tóm tắt: Mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ của Việt Nam đã được xác định là mục tiêu lạm phát theo Điều 3 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn phải thực hiện nhiều mục tiêu kinh tế vĩ mô. Chính vì vậy, để giúp các nhà điều hành chính sách tiền tệ có thêm một kênh tham khảo về mục tiêu chính sách tiền tệ năm 2014 và 2015. Nghiên cứu này đã thực hiện ước lượng hàm cầu tiền bằng mô hình hiệu chỉnh sai số và thông qua đó để dự báo mức tăng cung ứng tiền tệ theo các kịch bản khác nhau về dự báo tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam năm 2014 và 2015. Kết quả ước lượng được cho thấy để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,7% và tốc độ tăng CPI khoảng 7% như trong Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 thì cung ứng tiền tệ năm 2014 cần tăng khoảng 16,7% đến 17,8%. Còn nếu tốc độ tăng trưởng bình quân năm 2014 và 2015 khoảng 5,65%/năm và tỷ lệ lạm phát khoảng 7,35% thì cung ứng tiền tệ cần tăng bình quân khoảng 16,1% đến 17,1%/năm.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ, cung tiền, cầu tiền
Tra cứu bài báo