Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến hiệu quả quản lý vốn tại các tổng công ty xây dựng nhà nước

KT&PT, số 204 tháng 06 năm 2014, tr. 48-60
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá hiệu quả quản lý vốn Nhà nước của 29 trên tổng số 35 Tổng công ty xây dựng nhà nước trong giai đoạn 2009-2012. Đồng thời, trên cơ sở bộ số liệu theo quý giai đoạn 2009-2012 của 18 Tổng công ty xây dựng nhà nước điển hình, nhóm nghiên cứu xây dựng và kiểm định mô hình kinh tế lượng để nhận diện và đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn tại các tổng công xây dựng.
Từ khóa: Hiệu quả quản lý vốn nhà nước, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty xây dựng nhà nước
Tra cứu bài báo