Những vấn đề cơ bản trong hoạch định lại chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

KT&PT, số 204 tháng 06 năm 2014, tr. 12-27
Tóm tắt: Bài viết này trình bày tổng quan các vấn đề chính sách cần được xem xét trong quá trình xác định lại định hướng và cấu trúc chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam. Trước hết, bài viết xem xét ba vấn đề cơ bản gồm định nghĩa; tác động tích cực, tiêu cực và bản chất luôn tiến hóa của chính sách FDI. Tiếp theo, nghiên cứu phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và tám vấn đề chính của Việt Nam, bao gồm: (i) tính nhất quán của chính sách; (ii) hiệu quả thực thi; (iii) sàng lọc và theo dõi sau đầu tư; (iv) FDI marketing; (v) các lĩnh vực ưu tiên và cấm; (vi) liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước; (vii) sự phù hợp với các quy tắc quốc tế; và (viii) phân cấp quản lý. Tám vấn đề nghiên cứu đi từ đơn giản đến phức tạp, từ các thủ tục thông thường đến đến tính nhất quán của chính sách, từ việc tối đa hóa những nỗ lực phát triển đến việc giảm thiểu xung đột và khó khăn. Các vấn đề này được trình bày như một danh sách các nội dung cần đặc biệt lưu tâm trong quá trình thiết kế và thực thi chính sách FDI của Việt Nam.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chính sách, Việt Nam
Tra cứu bài báo