Phát triển các thành phần kinh tế và loại hình doanh nghiệp nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam

KT&PT, số 204 tháng 06 năm 2014, tr. 2-11
Tóm tắt: Trải qua 6 kỳ Đại hội gắn với gần 30 năm đổi mới, chủ đề thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta vẫn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc. Hiến pháp 2013 cũng đề cập tới và có sự khẳng định quan điểm của Nhà nước ta hiện nay về chủ đề quan trọng này. Nhưng trên thực tế, xung quanh chủ đề nhạy cảm này vẫn còn nhiều tranh luận trái chiều. Để góp thêm tiếng nói vào chủ đề này nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam trong những năm tiếp theo và thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bài viết sẽ tiếp tục thảo luận tới 2 khía cạnh của chủ đề rộng lớn này: (i) Thực trạng phát triển các thành phần kinh tế và loại hình doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam và (ii) các quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, nền kinh tế thị trường Việt Nam văn minh, hiện đại
Tra cứu bài báo