Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ quản lý chung cư tới sự hài lòng của người dân sống trong chung cư: Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn Hà Nội

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 97-107
Tóm tắt: Hoạt động quản lý chung cư tại Việt Nam là một loại hình dịch vụ đặc thù, đa phần được cung cấp bởi Ban Quản lý nhà chung cư do chủ đầu tư thành lập, quyết định thay đổi nhà cung cấp dịch vụ là khá khó khăn. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu (1) đánh giá được mức độ hài lòng của người dân sống trong chung cư; (2) làm rõ mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ quản lý chung cư và sự hài lòng của người dân sống trong chung cư. Kết quả nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội cho thấy rằng (1) người dân hiện nay không hài lòng với chất lượng của dịch vụ quản lý chung cư; (2) Có 3 nhân tố thuộc chất lượng dịch vụ quản lý chung cư có ảnh hưởng tới sự hài lòng của người dân, trong đó nhân tố “Đảm bảo an toàn và xử lý các sự cố phát sinh” có tác động tích cực và tác động mạnh nhất tới mức độ hài lòng của người dân chung cư.
Từ khóa: Chung cư; dịch vụ quản lý chung cư; chất lượng dịch vụ; nhà ở
Tra cứu bài báo