Bẫy thu nhập trung bình: Thực trạng ở Malaysia và Thái Lan và những gợi ý đối với Việt Nam

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 134-144
Tóm tắt: Bài viết này đề cập đến thực trạng việc rơi vào bẫy thu nhập trung bình của Malaysia và Thái Lan. Thông qua việc mô tả những dấu hiệu cho thấy Thái Lan và Malaysia rơi vào bẫy thu nhập trung bình, bài viết liên hệ đến những dấu hiệu chứng tỏ khả năng mắc bẫy thu nhập trung bình của Việt Nam. Từ những phân tích đó, bài viết gợi ý về định hướng để vượt qua bẫy thu nhập trung bình đối với Việt Nam.
Từ khóa: Bẫy thu nhập trung bình, dấu hiệu rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Malaysia, Thái Lan
Tra cứu bài báo