Các nhân tố tác động tới tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 75-83
Tóm tắt: Nghiên cứu này kiểm định tác động của các trải nghiệm cá nhân và một số yếu tố môi trường tới tiềm năng khởi sự kinh doanh thể hiện bằng 2 chỉ báo mong muốn khởi sự và tự tin khởi sự của sinh viên đại học ở Việt Nam. Kết quả cho thấy mong muốn khởi sự kinh doanh bị tác động mạnh bởi yếu tố môi trường trong khi tự tin khởi sự kinh doanh lại bị tác động mạnh mẽ bởi các yếu tố trải nghiệm cá nhân. Từ kết quả này tác giả gợi ý một số đề xuất gia tăng tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên.
Từ khóa: Tiềm năng khởi sự kinh doanh, trải nghiệm cá nhân, đào tạo đại học, yếu tố môi trường
Tra cứu bài báo