Công tác dự báo dòng tiền trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 40-49
Tóm tắt: Công tác dự báo dòng tiền đã và đang đóng vai trò quan trọng bởi dự báo dòng tiền giúp những người sử dụng thông tin kế toán như các chủ sở hữu, nhà cung cấp tín dụng, nhà đầu tư,… có các quyết định hợp lý. Do vậy, bài viết đã phân tích đầy đủ thực trạng công tác dự báo dòng tiền tại các doanh nghiệp ở Việt Nam và trên cơ sở đó đưa ra năm giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo dòng tiền và từ đó kết quả dự báo dòng tiền tại các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ tốt hơn. Các giải pháp đề xuất gồm: (1) hoàn thiện mô hình phân tích các yếu tố tác động đến công tác dự báo dòng tiền;(2) hoàn thiện phương pháp lập dự toán dòng tiền; (3) xây dựng mô hình dự báo dòng tiền bằng định lượng; (4) nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong các báo cáo tài chính; (5) nâng cao nhận thức cho nhà quản trị cũng như chuyên môn cho người phụ trách dự báo dòng tiền tại các doanh nghiệp.
Từ khóa: Dự báo, dòng tiền, công tác dự báo dòng tiền
Tra cứu bài báo