Dịch vụ kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh- Nhận định và đánh giá

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 108-117
Tóm tắt: Dịch vụ kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp là một loại hình dịch vụ hỗ trợ kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định khả năng thu hút đầu tư và sự phát triển của các khu công nghiệp. Những năm qua, nhiều tỉnh, thành phố đã có sự quan tâm nhất định tới việc nghiên cứu và phát triển loại hình dịch vụ này. Bắc Ninh là một trong số đó. Bài viết nhằm mục đích đánh giá loại hình dịch vụ này trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh dựa trên nhận định từ: Người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và cơ quan, ban ngành có liên quan. Nghiên cứu tập trung vào 4 loại dịch vụ kỹ thuật trong khu công nghiệp bao gồm: dịch vụ cung cấp điện, dịch vụ cung cấp nước sạch, dịch vụ xử lý chất thải, dịch vụ cho thuê kho bãi. Từ nhận định các bên về các dịch vụ này, bài nghiên cứu đưa ra các kết luận và hướng phát triển cho các dịch vụ này trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Dịch vụ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp
Tra cứu bài báo