Hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong tái cấu trúc các doanh nghiệp ở Việt Nam

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 23-27
Tóm tắt: Hiện nay, yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới đã đặt các doanh nghiệp trong bối cảnh phải tổ chức lại. Nhu cầu tái cấu trúc đã trở thành cấp bách đối với những doanh nghiệp muốn kinh doanh toàn cầu. Điều này xuất phát từ những sự thay đổi trong bản thân doanh nghiệp cũng như xuất phát từ sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Mua bán, sáp nhập (M&A) doanh nghiệp là một hình thức nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp có hiệu quả, nhằm loại bớt những doanh nghiệp kém hiệu quả, tạo ra những doanh nghiệp có triển vọng hơn để phát triển. Thông qua nghiên cứu tình hình M&A ở Việt Nam, tác giả phân tích các hình thức tái cấu trúc các doanh nghiệp và mối quan hệ của hình thức M&A trong tái cấu trúc doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra một số kiến nghị nhằm phát triển M&A trong hoạt động tái cấu trúc các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Mua bán, sáp nhập, M&A, tái cấu trúc
Tra cứu bài báo