Hợp tác theo chiều ngang để cùng có lợi- Tình huống tại công ty An Duy

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 118-124
Tóm tắt: Bài báo này có hai mục tiêu. Về lý thuyết, bài báo sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu gần đây về hợp tác theo chiều ngang giữa các doanh nghiệp ở cùng cấp trong chuỗi cung ứng. Về thực tiễn, bài báo minh chứng những lợi ích mà năm công ty chỉ có vốn trong nước đạt được khi hợp tác với nhau trong thương thảo về giá bán với một doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Đây sẽ là một kinh nghiệm hay khi các doanh nghiệp Việt Nam với quy mô nhỏ, vị thế yếu hơn làm việc, kinh doanh với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong thời kỳ hội nhập. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, nghiên cứu sâu quá trình tính toán và hợp tác trong thương thảo về giá bán tại công ty An Duy thông qua khảo sát tại doanh nghiệp và phỏng vấn giám đốc công ty, một cán bộ kinh doanh và nhân viên tính giá bán cho từng khách hàng của doanh nghiệp.
Từ khóa: Hợp tác theo chiều ngang, giá bán
Tra cứu bài báo