Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với phát triển thị trường công nghệ

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 17-22
Tóm tắt: Thị trường công nghệ có vai trò quan trọng trong việc kích cung, kích cầu về công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, đặc biệt là đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường. Sự tác động của Nhà nước có ý nghĩa tích cực nhằm khắc phục những khiếm khuyết của thị trường, đồng thời kích thích thị trường công nghệ phát triển. Bài viết này sẽ trả lời được các câu hỏi sau: (i) Thị trường công nghệ là gì? (ii) Những yếu tố nào ảnh hưởng tới phát triển thị trường công nghệ? (iii) Quản lý nhà nước đối với phát triển thị trường công nghệ hiện nay ra sao? (iv) Nhà nước cần có chính sách gì để nâng cao vai trò quản lý của mình đối với phát triển thị trường công nghệ trong thời gian tới?
Từ khóa: Thị trường công nghệ, quản lý nhà nước
Tra cứu bài báo