Nghiên cứu ảnh hưởng của niềm tin và trao đổi thông tin điện tử đến sự hợp tác và kết quả quản trị chuỗi cung ứng

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 2-10
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra mối quan hệ giữa niềm tin và trao đổi thông tin điện tử với mức độ hợp tác giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng, cũng như sự tác động của mức độ hợp tác này với kết quả quản trị chuỗi cung ứng. Dữ liệu được thu thập từ 194 nhà bán lẻ để kiểm định các giả thiết bằng các phương pháp phân tích hồi quy. Hầu hết các giả thuyết đều được ủng hộ. Kết quả cho thấy niềm tin và trao đổi thông tin bằng các phương tiện điện tử có tác động đến mức độ hợp tác giữa các nhà cung ứng và nhà bán lẻ và mức độ hợp tác này lại có tác động đến kết quả quản trị chuỗi cung ứng. Điểm đáng chú ý là loại giao dịch hay đơn hàng có ảnh hưởng đến mức độ tác động của niềm tin và trao đổi thông tin điện tử đến sự hợp tác... Kết quả nghiên cứu đã giúp tăng nhận thức tầm quan trọng của niềm tin và trao đổi thông tin điện tử trong ngành kinh doanh bán lẻ.
Từ khóa: Niềm tin, trao đổi thông tin điện tử, hợp tác và kết quả quản trị chuỗi cung ứng
Tra cứu bài báo