Nghiên cứu chính sách hỗ trợ ảnh hưởng đến sự phát triển cụm liên kết công nghiệp: Bài học thực tiễn đối với Việt Nam

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 145-150
Tóm tắt: Việc xây dựng và phát triển một mạng lưới cụm liên kết công nghiệp (industrial cluster) hữu hiệu là rất cần thiết và phù hợp xu thế phát triển chung trên thế giới. Việc tạo dựng cụm liên kết công nghiệp là một công cụ chính sách giúp tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ trong nước, phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế là một vấn đề câp thiết đang được đặt ra hiện nay. Bài viết này sẽ trình bày các đặc trưng cơ bản của các chính sách công đổi với phát triển cụm liên kết công nghiệp. Bài viết phân tích đánh giá thực tiễn áp dụng chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở các nước Liên minh châu Âu và các nước Đông Á, đưa ra những vấn đề bài học thực tiền đối với Việt Nam trong phát triển cụm liên kết công nghiệp.
Từ khóa: Chính sách hỗ trợ, cụm liên kết công nghiệp, liên kết
Tra cứu bài báo