Nữ thành viên hội đồng quản trị và kết quả tài chính: Nghiên cứu các công ty niêm yết Việt Nam

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 84-88
Tóm tắt: Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về xác định mối tương quan giữa sự đa dạng về giới trong hội đồng quản trị và hiệu quả tài chính ở các công ty ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng trong bài viết là phương pháp định lượng thực hiện trên mẫu gồm 100 công ty niêm yết lớn và vừa có giá trị vốn hóa trên 500 tỷ VND tại sàn HOSE. Một mô hình hồi quy đã được xây dựng để xác định mối quan hệ giữa ROE (đại diên cho hiệu quả tài chính của công ty) và Dwoman, Pwoman (đại diện cho sự hiện diện của nữ giới trong hội đồng quản trị). Kết quả thu được chỉ ra rằng không tồn tại mối quan hệ đáng kể nào giữa sự đa dạng về giới tính trong hội đồng quản trị và hiệu quả kinh doanh của các công ty được nghiên cứu.
Từ khóa: Nữ giới, quản trị công ty, sự đa dạng trong hội đồng quản trị, Việt Nam
Tra cứu bài báo