Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Bưu điện tỉnh Nghệ An đến năm 2020

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 89-96
Tóm tắt: Bài viết này trình bày một số kết quả nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực của bưu điện tỉnh Nghệ An trên các mặt số lượng, chất lượng, cơ cấu sau khi tái cơ cấu theo chủ trương của ngành. Kết quả phỏng vấn lãnh đạo, nhân viên bưu điện và khách hàng góp phần làm rõ hơn thực trạng và bản chất các bất cập về đội ngũ trong việc đáp ứng yêu cầu công việc và kỳ vọng của khách hàng. Các biện pháp đề cập trong bài viết hướng vào việc điều chỉnh về số lượng và cơ cấu; nâng cao chất lượng và một số kỹ năng cần thiết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh của bưu điện tỉnh đến năm 2020.
Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, Chất lượng nguồn nhân lực, Yêu cầu phát triển
Tra cứu bài báo