Sự khác biệt giữa nam và nữ trong mua sắm trực tuyến ở Việt Nam

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 58-64
Tóm tắt: Đối với các doanh nghiệp bán lẻ, hiểu biết hành vi người tiêu dùng là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh truyền thống cũng như trong môi trường trực tuyến. Do đó, mục đích của bài viết này là nghiên hành vi mua sắm trực tuyến của các nhóm khách hàng có giới tính khác nhau. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy khách hàng mua sắm trực tuyến nhiều hơn. Để đạt được những mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi. Các bảng hỏi này được thu thập trực tiếp và qua mạng Internet. Kết quả thu về được 221 phiếu hợp lệ và kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt về chủng loại hàng hóa và tần suất mua sắm trực tuyến giữa khách hàng nam và nữ.
Từ khóa: Giới tính, khách hàng, mua sắm trực tuyến
Tra cứu bài báo