Xếp hạng trang Web thương mại điện tử của doanh nghiệp điện máy ở miền Bắc Việt Nam

KT&PT, số 205 (II), tháng 07 năm 2014, tr. 125-133
Tóm tắt: Kể từ năm 2005, sau khi Luật thương mại điện tử có hiệu lực đến nay, số lượng trang web thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng tăng mạnh. Nghiên cứu này tổng hợp và lựa chọn các tiêu chí đánh giá trang web thương mại điện tử (đặc điểm kỹ thuật cơ bản, nội dung trang web, và thanh toán trực tuyến) từ một số công trình nghiên cứu trên thế giới làm cơ sở áp dụng phương pháp Analytic Hierarchy Process (AHP) nhằm đánh giá trang web thương mại điện tử của 6 doanh nghiệp điện máy ở miền Bắc Việt Nam (Mediamart, Pico, Tran Anh, Topcare, NguyenKim, và HC). Kết quả nghiên cứu cho biết thứ hạng các trang web thương mại điện tử của các doanh nghiệp này. Không chỉ có vậy, nghiên cứu cũng khuyến nghị rằng doanh nghiệp còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ đặt hàng và thanh toán trực tuyến của mình.
Từ khóa: AHP, Thương mại điện tử, e-commerce
Tra cứu bài báo