Các yếu tố ảnh hưởng ý định nhấn vào Banner quảng cáo trực tuyến

KT&PT, số 205 tháng 07 năm 2014, tr. 71-80
Tóm tắt: Bài nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra các yếu tố tác động đến ý định nhấn vào banner quảng cáo trực tuyến. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách áp dụng cả phương pháp định tính và định lượng. Bài viết sử dụng dữ liệu sơ cấp từ kết quả khảo sát những người sử dụng Internet trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) vào năm 2012. Sau khi tiến hành phân tích nhân tố, kiểm định độ tin cậy và mức độ phù hợp, phân tích mức độ tương quan và hồi quy, năm yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng được sắp xếp theo mức độ quan trọng lần lượt như sau: (1) Banner quảng cáo có hướng dẫn dễ hiểu; (2) Banner đưa ra quảng cáo sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng; (3) Banner quảng cáo đưa ra khuyến mãi hấp dẫn; (4)Thông tin hấp dẫn, phù hợp; và (5) Mức độ về nhận thức giải trí. Từ đó, bài nghiên cứu tìm ra mối liên hệ giữa thái độ của khách hàng đối với banner quảng cáo trực tuyến và ý định nhấn vào banner đó.
Từ khóa: Banner quảng cáo trực tuyến, truyền thông trực tuyến, mô hình ba thành phần thái độ, ý định, thái độ
Tra cứu bài báo