Đánh giá năng lực lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam bởi cấp dưới

KT&PT, số 205 tháng 07 năm 2014, tr. 63-70
Tóm tắt: Đánh giá lãnh đạo bởi cấp dưới ngày càng được nhiều doanh nghiệp triển khai và xem đó là một bước quan trọng trong phát triển lãnh đạo. Nghiên cứu này khảo sát trên mẫu gồm 452 cán bộ cấp dưới, là những cán bộ quản lý cấp trung, nhằm đánh giá năng lực của lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam. Mẫu được chọn ngẫu nhiên từ 452 doanh nghiệp hoạt động trên 5 lĩnh vực khác nhau tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Khảo sát sử dụng công cụ bảng hỏi có cấu trúc. Kết quả nghiên cứu (ý kiến cấp dưới) cho thấy lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam có trình độ học vấn cao, tiếng Anh tốt, có tư duy thực tiễn và có năng lực tạo dựng quan hệ. Tuy nhiên, lãnh đạo sử dụng nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành và yếu về quản trị con người và quản trị bản thân. Một điểm yếu chung khác của lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam là khả năng đánh giá nhân sự, đào tạo và phát triển nhân viên, và khả năng phân cấp, uỷ quyền.
Từ khóa: Doanh nghiệp, đánh giá 360, lãnh đạo, năng lực
Tra cứu bài báo