Đo lường việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu kiểm toán nội bộ của các tổng công ty xây dựng Việt Nam

KT&PT, số 205 tháng 07 năm 2014, tr. 53-62
Tóm tắt: Cùng với những loại hình kiểm toán khác, kiểm toán nội bộ đã được tổ chức tại một số doanh nghiệp xây dựng có qui mô lớn - các tổng công ty xây dựng. Mặc dù có những đóng góp nhất định cho quá trình quản trị công ty nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy kiểm toán nội bộ không hiệu lực trong thực hiện các chức năng kiểm toán. Kiểm toán nội bộ thực hiện nội dung kiểm toán không thống nhất, quá tập trung vào kiểm toán thông tin mà bỏ qua những lĩnh vực kiểm toán khác, thiếu cơ sở cho thực hành kiểm toán, tác nghiệp kiểm toán còn hạn chế, hạn chế trong kiểm soát chất lượng kiểm toán…Để giải quyết những vấn đề đặt ra, cần đánh giá một cách khách quan về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong những đơn vị này. Do đó, bài viết này tập trung đánh giá và trả lời cho câu hỏi thực trạng thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các tổng công ty xây dựng của Việt Nam hiện nay như thế nào? Việc bàn luận về nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty xây dựng Việt Nam cũng được đề cập tới một phần trong bài viết này.
Từ khóa: Chức năng kiểm toán nội bộ, đo lường hoạt động, Tổng công ty xây dựng Việt Nam
Tra cứu bài báo