Giảm nghèo trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam

KT&PT, số 205 tháng 07 năm 2014, tr. 2-11
Tóm tắt: Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc giảm nghèo trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây về giảm nghèo đều cho rằng công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam vẫn chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những thách thức mới về giảm nghèo liên quan đến tác động của khủng hoảng kinh tế, sự không phù hợp của mô hình tăng trưởng hiện tại đối với lĩnh vực giảm nghèo làm gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và cơ hội, lạm phát, già hóa dân số, di dân nông thôn-đô thị, và đặc biệt là sự biến đổi bất thường của khí hậu. Biến đổi khí hậu được dự đoán sẽ kéo lùi những thành quả về phát triển và giảm nghèo ở Việt Nam do tác động đến sinh kế, việc làm và thu nhập của những người nghèo dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, chính sách giảm nghèo trong bối cảnh biến đổi khí hậu cần được hoạch định theo hướng (i) ưu tiên các nhóm bị tổn thương nhất, bao gồm người nghèo ở nông thôn, dân tộc thiểu số và phụ nữ, (ii) tăng cường hệ thống an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội và các chương trình hỗ trợ) và (iii) lồng ghép các chính sách giảm nghèo với các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, nghèo đói, giảm nghèo
Tra cứu bài báo