Hội nhập và hội tụ năng suất ở cấp độ doanh nghiệp của ngành dệt may

KT&PT, số 205 tháng 07 năm 2014, tr. 44-52
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét sự tồn tại và bản chất của ảnh hưởng của hội nhập thông qua kênh xuất- nhập khẩu và FDI lên hội tụ năng suất của các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may ở Việt Nam. Chúng tôi sử dụng bảng vào ra động để cấu trúc mối liên hệ giữa các doanh nghiệp nội địa và các doanh nghiệp FDI thông qua ảnh hưởng lan tỏa của FDI lên các doanh nghiệp nội địa. Chúng tôi sử dụng thủ tục biến giả để mô hình hóa những doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào hội nhập thông qua kênh xuất- nhập khẩu, sử dụng biến vốn vay từ bên ngoài để phản ánh tác động của thị trường tài chính, và sử dụng phương pháp bán tham số với đầu tư làm biến điều khiển khi ước lượng hàm sản xuất để tránh tính chệch, đồng thời nhờ đó có thể ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) thực. Với dữ liệu của ngành dệt may từ năm 2000-2011, chúng tôi đã chỉ ra rằng có ảnh hưởng tích cực của hội nhập và thị trường tài chính lên quá trình hội tụ TFP của các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may.
Từ khóa: Năng suất cấp độ doanh nghiệp, hội nhập, hội tụ, tốc độ hội tụ, lan tỏa công nghệ, lan tỏa theo chiều ngang, lan tỏa theo chiều dọc, kỹ thuật bán tham số
Tra cứu bài báo