Thị trường chứng khoán Việt Nam qua 14 năm hoạt động

KT&PT, số 205 tháng 07 năm 2014, tr. 27-36
Tóm tắt: Bài viết này tổng kết quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong gần 14 năm qua, đặc biệt là quá trình thực hiện các đề án tái cấu trúc thị trường. Các phân tích chỉ rõ, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa phát triển: quy mô thị trường còn nhỏ; hàng hóa còn đơn điệu về chủng loại và chất lượng chưa cao; cơ cấu quản lý thị trường còn nhiều bất cập; các tổ chức trung gian hoạt động trên thị trường vừa thiếu, vừa yếu; cấu trúc thị trường giao dịch thiếu hoàn thiện và thị trường thiếu vắng các nhà đầu tư có tổ chức, đặc biệt các nhà tạo lập thị trường. Bằng việc luận giải các nguyên nhân hạn chế sự phát triển của thị trường, tác giả đề xuất 7 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó, tập trung luận giải giải pháp thực hiện tái cơ cấu về quản lý nhằm tách biệt giữa quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán với quản lý của các tổ chức tự quản, đồng thời, làm tăng vị thế của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước trong quản lý thị trường.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp niêm yết
Tra cứu bài báo