Đo chỉ số độc lập của ngân hàng nhà nước Việt Nam

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 2-11
Tóm tắt: Những bất ổn vĩ mô bắt nguồn từ tỷ lệ lạm phát cao gần đây đã đặt ra nhiều thách thức trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thực tế là từ năm 2005, NHNN đã dự tính một lộ trình 5 năm để thực hiện khung chính sách tiền tệ theo đuổi Lạm phát Mục tiêu (IT) nhằm ổn định mức giá. Tuy nhiên, để thực hiện thành công khung chính sách này, điều kiện tiên quyết là ngân hàng trung ương cần phải đạt một mức độ độc lập nhất định. Bởi lẽ các kết quả nghiên cứu đã kết luận sự độc lập càng cao sẽ giúp làm giảm tỷ lệ lạm phát. Bài viết do đó sẽ tính toán chỉ số độc lập của Ngân hàng trung ương (CBI) cho trường hợp của Việt Nam, so sánh với các nước có yếu tố tương đồng để đưa ra kiến nghị phù hợp. NHNN cần phải thắt chặt hơn các quy định về cho vay đối với cơ quan thuộc Chính phủ để có thể đạt được mức độc lập cao và tiến tới ổn định mức giá.
Từ khóa: Độc lập của ngân hàng trung ương, lạm pháp mục tiêu, khuôn khổ luật pháp, Chính sách tiền tệ, Việt Nam
Tra cứu bài báo