Kinh tế Việt Nam sau khi gia nhập WTO nhìn từ thực trạng nhập khẩu hàng hóa

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 30-37
Tóm tắt: Việc gia nhập WTO đã có những tác động mạnh mẽ đến một số lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, nhất là xuất nhập khẩu. Nhập khẩu không chỉ tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy xuất khẩu phát triển, mà còn đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, bổ sung nguồn tư liệu sản xuất và quỹ hàng hoá tiêu dùng, góp phần ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Vì cơ cấu nhập khẩu được hình thành từ chính đặc điểm, nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của đất nước nên có thể xem như là một bức tranh phản ánh thực trạng của nền kinh tế Việt Nam. Bài viết đi vào phân tích thực trạng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ sau khi gia nhập WTO, chỉ ra những yếu kém tồn tại trong nền kinh tế, từ đó đề xuất một số khuyến nghị khắc phục những vấn đề còn tồn tại của nhập khẩu nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.
Từ khóa: Nhập khẩu hàng hóa, cơ cấu nhập khẩu, WTO, kinh tế Việt Nam
Tra cứu bài báo