Một cuộc khảo sát về FDI và tăng trưởng tại Việt Nam

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 80-88
Tóm tắt: Hơn bao giờ hết, các nước ở mọi mức độ phát triển tìm cách tận dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển và áp dụng các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư của họ. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề này, kết quả về tác động đến tăng trưởng của FDI vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, hầu hết các nước đang phát triển tiếp tục theo đuổi các chính sách nhằm thu hút dòng vốn FDI hơn. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cải cách kinh tế liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam cũng như các xu hướng chính của dòng vốn FDI, từ đó đề xuất một số hướng nghiên cứu.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu, tăng trưởng, Việt Nam
Tra cứu bài báo