Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty lắp máy Việt Nam khi thực hiện các dự án EPC

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 103-113
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu đến các yếu tố ảnh hưởng đến nhà thầu thực hiện dự án EPC, từ đó, nghiên cứu đến các yếu tố hình thành năng lực cạnh tranh của LILAMA và đề xuất những giải pháp để nâng cao năng lục cạnh tranh của LILAMA. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chuyên gia, tổng hợp và mô hình hóa, phân tích các yếu tố để xây dựng mô hình các yếu tố hình thành năng lực cạnh tranh của LILAMA khi thực hiện dự án công nghiệp theo hình thức tổng thầu EPC. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất được các giải pháp khoa học cho LILAMA để phát triển việc thực hiện EPC lên cấp độ cao hơn, đồng thời mô hình hóa được các yếu tố cốt lõi trong quá trình thực hiện dự án EPC, nhằm giúp cho các nhà quản lý, hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp EPC dễ dàng, khoa học.
Từ khóa: Công nghiệp lắp máy, tổng thầu EPC, năng lực cạnh tranh ngành của LILAMA
Tra cứu bài báo