Phát triển bộ phận kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 63-71
Tóm tắt: Khi qui mô doanh nghiệp có sự thay đổi, doanh nghiệp cần tái sắp xếp và điều chỉnh qui mô hoạt động kiểm soát. Điều này cần thiết cho việc tự điều chỉnh và phát triển kiểm soát. Sự cần thiết này cũng xuất hiện trong quá trình phát triển của bộ phận kiểm toán nội bộ cũng như những hỗ trợ từ bộ phận này đối với quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam. Sử dụng phương pháp So sánh với tiêu chuẩn (benchmarking) để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và yêu cầu đối với một phương pháp để đem lại hiểu biết về sự phát triển của kiểm toán nội bộ là cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở phân tích những yếu tố thành công chủ yếu của chín doanh nghiệp Việt Nam có thiết lập và phát triển bộ phận kiểm toán nội bộ, tác giả đề xuất hướng phát triển các bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nước ta.
Từ khóa: Bộ phận kiểm toán nội bộ, so sánh với tiêu chuẩn, doanh nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo