Quá trình nhận thức của Đảng về vai trò của Nhà nước đối với kinh tế và những ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 54-62
Tóm tắt: Sau 30 năm Đổi mới, nhận thức của Đảng về vai trò của Nhà nước đối với nền kinh tế đã có nhiều thay đổi theo hướng giảm bớt vai trò can thiệp của Nhà nước đối với nền kinh tế. Cùng với quá trình thay đổi nhận thức của Đảng, những chính sách, chủ trương đã được ban hành và từng bước tháo gỡ khó khăn, giải phóng các nguồn lực để đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế. Bài nghiên cứu đã cho thấy cùng với những thay đổi về chủ trương, đường lối của Đảng về sự điều hành của Nhà nước đối với nền kinh tế là những nhịp tăng trưởng mới của nền kinh tế. Bên cạnh đó, mặc dù đã có nhiều thay đổi, nguồn lực đã được giải phóng nhưng hiện nay, Nhà nước vẫn chưa thực sự hiệu quả với vai trò điều hành nền kinh tế. Những khuyến nghị thay đổi cũng đã được đề cập để kích thích thêm các nguồn lực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và Nhà nước làm đúng hơn, tốt hơn vai trò của mình.
Từ khóa: Vai trò của Nhà nước, Tăng trưởng kinh tế, Đảng Cộng sản
Tra cứu bài báo