Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước- Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 12-18
Tóm tắt: Bài viết chỉ rõ trong thời gian gần đây doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển mạnh về số lượng, cùng với đó tranh chấp lao động cũng diễn ra ngày càng gia tăng về số lượng, mang tính tự phát nhưng lại có bài bản và nội dung tranh chấp lao động ngày càng phức tạp, chuyển từ tranh chấp về các quyền sang tranh chấp về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nguyên nhân của những tranh chấp đó là do năng lực, nhận thức cũng như việc thực hiện vai trò trách nhiệm của các bên cùng đại diện của họ trong quan hệ lao động. Trên cơ sở đó tác giả đã khuyến nghị 5 vấn đề đó là: Nâng cao nhận thức của các chủ thể; Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, đặc biệt là quyền của các bên; Tăng cường các hoạt động Quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; Hoàn thiện cơ chế ba bên trong giải quyết tranh chấp lao động.
Từ khóa: Quan hệ lao động; tranh chấp lao động; doanh nghiệp ngoài nhà nước
Tra cứu bài báo