Sáng chế xanh với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 38-45
Tóm tắt: Chuyển đổi phương thức phát triển, hướng tới phát triển “kinh tế xanh” đang là hướng tiếp cận mới của nhiều quốc gia trên thế giới. Để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ “kinh tế nâu” sang kinh tế xanh, một trong những biện pháp hữu hiệu được áp dụng phổ biến ở nhiều nước phát triển là phát triển sáng chế xanh. Phát triển sáng chế xanh không chỉ thúc đẩy quá trình đổi mới và sáng tạo trong khoa học công nghệ mà còn hạn chế tác động của hoạt động con người đối với môi trường, nhằm hướng tới một nền kinh tế xanh. Bài viết sẽ làm rõ những vấn đề cơ bản về sáng chế xanh như khái niệm từ cách tiếp cận của học giả nước ngoài, học giả Việt Nam và của tác giả ứng với hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam. Ngoài ra bài viết cũng đánh giá thực trạng phát triển sáng chế xanh ở Việt Nam, nêu nguyên nhân của các hạn chế và đề xuất phương hướng khắc phục cho Việt Nam.
Từ khóa: Sáng chế xanh, kinh tế xanh, mô hình phát triển
Tra cứu bài báo